استيتيك انترناشونال

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Core Specialities

Oncology

Childhood oncology and haematology

Cardiology

Congenital heart diseases

Transplants

Bone marrow transplantation

General Surgery

Rare diseases

Neurosurgery

Brain diseases

Traumatology

Child orthopaedics

Neonatology

Baby Health

Women Unit

Pregnancy

Madrid

Barcelona

Orthopaedics and traumatology in Spain. Treatment abroad.

Hip arthroplasty
with prosthesis

Orthopaedic surgery to replace a totally or partially damaged hip joint with an artificial implant.

Knee arthroplasty
with prosthesis

Orthopedic surgery to replace the ends of the bones of the damaged joint.

High complexity
shoulder arthroscopy

Minimally invasive surgical procedure that allows, through small incisions in the skin, to introduce a camera and the necessary material to repair the joint.

Hallux varus,
valgus or rigidus

Surgery that involves, depending on the degree, from a global reconstruction of the first toe to the correction of other associated deformities (separation of the toes, arch of the foot …).

Acreditaciones

Joint Commission International

Excelencia
Europea 300

Certificación
ISO 9001

Previous
Next

Doctores relacionados

Dr. Jorge Planas Rodríguez

Cirugía plástica

Dr. Jorge
Planas Rodríguez

Cirugía plástica

Dr. Jorge
Planas Rodríguez

Cirugía plástica

Get your free medical consultation

Your treatment plan
personalized in 24-48h.